Rekomendacje przy organizacji meczów

Rekomendacje Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) oraz Ekstraklasy S.A. (ESA) we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) przy organizacji rozgrywek piłkarskich w sezonie 2020/2021 w okresie obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii COVID-19

Sport piłki nożnej, w tym rozgrywki ligowe Pucharu Polski i PKO BP Ekstraklasy były pierwszymi, które wróciły do treningów, a następnie meczów sezonu 2019/20 w trakcie epidemii COVID-19. Było to możliwe ze względu na wypracowanie przez kluby, ESA, PZPN oraz organy państwowe, efektywnego planu działań i jego wdrożenie. Elementy tego planu zostały następnie wdrożone także przez inne europejskie państwa, a jeden z autorów polskiego planu został zaproszony do grup roboczych Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA), które przygotowały paneuropejskie wytyczne, stosowane aktualnie w ramach rozgrywek UEFA na poziomie klubowym oraz meczów reprezentacji państwowych. Wspomniane wytyczne stanowią obecnie wzorcowy zbiór zasad stosowanych przy organizacji rozgrywek piłkarskich w Europie.

Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne, finansowe, jak również częstotliwość rozgrywania meczów, aspekty międzynarodowe i inne okoliczności należy uwzględnić zróżnicowanie w stosowaniu zasad dla następujących kategorii drużyn piłkarskich, ich zawodników i zawodniczek oraz członków sztabów:

 1. Drużyny narodowe Polskiego Związku Piłki Nożnej (A)
 2. Drużyny ESA występujące w europejskich pucharach UEFA (A1)
 3. Drużyny ESA, wszystkie poza A1 (A2)
 4. Drużyny I i II ligi oraz drużyny występujące w Pucharze Polski (A3)
 5. Drużyny innych szczebli (A4)

Ogólna zasadą (A – A4) powinno być zachowanie, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego w celu minimalizacji ryzyka transmisji zakażenia oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Należy mieć świadomość, że zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 jest dynamiczna i trudna do przewidzenia. Pomimo wprowadzonych prawem środków zaradczych, nie jest możliwe ustanowienie miejsc całkowicie wolnych od ryzyka zakażenia wirusem, jednakże poprzez wprowadzenie odpowiednich zaleceń i dobrych praktyk, rekomendowanych przez instytucje zajmujące się ochroną zdrowia, możliwe jest znaczące zminimalizowanie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom i członkom zespołów szkoleniowych.

1.1. Wdrożenie i promowanie zasad higieny wśród zawodników i zespołu szkoleniowego. (A – A4)

Zaleca się:

 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);

  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • Zachować dystans co najmniej 1,5 m;
 • Tam, gdzie jest to możliwe ograniczyć możliwość styczności z powierzchniami dotykowymi (np. klamek, poręczy, uchwytów, domofonów, przycisków w windach, itp.);
 • zapewnić w miarę możliwości częste wietrzenie pomieszczeń;
  1.2 Wdrożenie zasad bezpieczeństwa organizacyjnego w obiektach sportowych (A – A4) Zaleca się:

• Zapewnienie, aby osoby wchodzące na stadion lub obiekt treningowy podlegały procedurze pomiaru temperatury (po wyrażeniu zgody na wykonanie pomiaru) oraz:

o dezynfekowały ręce m.in. przy wejściu i wyjściu z obiektu,

o realizowały obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów,

o zachowywały dystans co najmniej 1,5 m od drugiej osoby.

 • Wszystkie osoby pracujące na terenie obiektu sportowego realizują obowiązek

  zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy.

 • Zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wszystkich wejściach na stadion oraz wejściach do wydzielonych stref;
 • Regularną dezynfekcję wszystkich stref w obiektach sportowych, z którymi mają styczność osoby biorące udział w wydarzeniu sportowym, szczególnie szatni, siedzeń, pomieszczeń technicznych, toalet;
 • Minimalizowanie kontaktu fizycznego osób przyjeżdżających na teren obiektów sportowych, poprzez zapewnienie wyznaczonych miejsc parkingowych;
 • Wydzielenie na terenie obiektów sportowych stref ograniczonego dostępu na potrzeby utworzonych Zespołów Szkoleniowych wraz z procedurą przemieszczania się po nich w celu zapobiegania niekontrolowanemu lub pośredniemu kontaktowi z zespołami;
 • Ograniczenie korzystania przez wiele osób na raz z przestrzeni wspólnych takich jak: szatnia, pomieszczenia odnowy biologicznej, jako potencjalnych miejsc istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, a w przypadku korzystania z nich, szczególnie przestrzegać pozostałych rekomendacji;
 • Dezynfekowanie sprzętu sportowego przed i po każdym użyciu oraz gdy jest to możliwe przechowywania w pomieszczeniu z ograniczonym dostępem;
 • Zwrócenie uwagi, aby napoje i posiłki (najlepiej w opakowaniach jednorazowych) podawane zawodnikom/zespołowi szkoleniowemu były bezpieczne.

  1.3. Wdrożenie zasad bezpieczeństwa związanego z transportem, w tym lotniczym oraz zakwaterowaniem ( w szczególności A – A1 )

  Zaleca się:

• Stosowanie zasad dokumentu „UEFA Return To Play Protocol”

1.4. Wdrożenie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wśród zawodników i zespołu szkoleniowego

Zaleca się:

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zawodników i zespołu szkoleniowego, opracowanie harmonogramu (w zależności od możliwości finansowych poszczególnych grup A – A4) i zasad przeprowadzania badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2;
 • wykonanie testów wyłącznie metodą RT-PCR w laboratorium posiadającym stosowną akredytację;
 • dla grup A i A1 zaleca się przeprowadzanie ww. testów dla zawodników i całego zespołu szkoleniowego z częstotliwością opisaną w dokumencie „UEFA Return to Play Protocol”, przy okazji meczów międzynarodowych;
 • regularne monitorowanie wśród zawodników i zespołu szkoleniowego stanu zdrowia, niepokojących symptomów i objawów chorobowych oraz raportowanie do lekarzy klubowych;
 • ustanowienie (dla grup A – A4) koordynatora ds. higieny i nawiązanie współpracy z właściwym miejscowo Państwowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie spraw dot. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego przy czym w przypadku kwarantanny właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu).

  2. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u zawodnika lub członka zespołu szkoleniowego.

• Zawodnicy i członkowie zespołu szkoleniowego powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 (kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku) nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem reprezentacyjnym /klubowym/, właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112;

 • W przypadku wystąpienia u zawodnika lub członka Zespołu Szkoleniowego wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 • W przypadku stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 (na podstawie wyniku badania RT- PCR) u zawodnika lub członka Zespołu Szkoleniowego, lekarz reprezentacyjny lub klubowy lub koordynator ds. higieny zawiadamia niezwłocznie (druk ZLK-1) właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną;
 • zawodnik lub członek Zespołu Szkoleniowego powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób;
 • Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał zawodnik lub członek Zespołu Szkoleniowego, przeprowadzenie rutynowej dezynfekcji, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 • Należy stosować się do zaleceń właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej przy ustalaniu ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl oraz www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • Wymaga się od władz PZPN lub klubowych, aby w sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia SARS-CoV-2, aktywnie uczestniczyć we współpracy z właściwym Państwowym Inspektoratem Sanitarnym, w celu określenia osób mających bliski kontakt z osobą u której stwierdzono ww. zakażenie.