Interpretacja regulaminu rozgrywek

Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2020/2021 rozgrywek na wniosek Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN z dnia 09 września 2020 r.

 Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu MZPN, § 1, 2 i 4 lit. m) Regulaminu Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdzonego przez Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 18 lipca 2012 roku oraz § 24 ust. 3 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2020/2021 [dalej: „Regulamin”], w odpowiedzi na wniosek Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN w Krakowie z dnia 09 września 2020 r. o dokonanie interpretacji przepisu rozdziału 6 § 9 ust. 8 i ust. 12 Regulaminu, w odpowiedzi na powstałe wątpliwości interpretacyjne w sprawie prowadzonej pod znakiem L.dz. 500/2020/MZPN:

  • „czy określony w przepisie zawodnik (oczywiście na tle niniejszej sprawy) jest osobą nieuprawnioną do gry, co skutkuje orzeczeniem walkoweru” oraz
  • „czy wylegitymowanie się niewłaściwym dokumentem (jednak ważnym, zawierającym podstawowe dane umożliwiające identyfikację – numer PESEL, zdjęcie, etc., w konsekwencji nie powodujące zakwestionowania jego tożsamości przez sędziego zawodów) jest deliktem narażonym na karę inną niż walkower, a wynikającą z Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (nagana, kara pieniężna, zawieszenie etc.)” oraz czy w takim przypadku „konsekwencje powinien ponosić: zawodnik, kierownik, trener, klub czy też wskazany przez tamtejszy zarząd inny podmiot”,

Prezydium Zarządu wskazuje, co następuje:

  1. Weryfikacja tożsamości zawodnika (pozytywna lub negatywna) następuje wyłącznie na podstawie dokumentu wymienionego w 9 ust. 8 Regulaminu, który to przepis zawiera katalog zamknięty dokumentów, na podstawie których weryfikuje się tożsamość zawodników.
  2. Zgodnie z 9 ust. 9 i ust. 10 Regulaminu, brak okazania dokumentu, o którym mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów, natomiast w przypadku gdy okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 8 nastąpi w przerwie, bądź po meczu, sędzia zobowiązany jest wyłącznie do opisania spornej sytuacji w protokole, a decyzję, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości, podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.
  3. Na tle opisanej sprawy, na podstawie 9 ust. 8-12 Regulaminu, określony w tych przepisach zawodnik, jest zawodnikiem nieuprawnionym do gry, ze względu na nieokazanie dokumentu wskazanego w § 9 ust. 8 Regulaminu.. Okazanie dodatkowego dokumentu ze zdjęciem, o którym mowa w § 9 ust. 12 Regulaminu, nie stanowi sprawdzenia tożsamości, ponieważ w pierwszej kolejności następuje na podstawie dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, a dopiero w przypadku dalszych wątpliwości, sędzia może poprosić o okazanie dodatkowego dokumentu ze zdjeciem.
  4. Wobec powyższego, zgodnie z 9 ust. 9 i ust. 10 Regulaminu, zawodnika nielegitymującego się dokumentem tożsamości o którym mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu przed meczem, w jego przerwie lub po meczu, w zależności do momentu zgłoszenia prośby o sprawdzenie tożsamości zawodników, należy uznać za zawodnika nieuprawnionego, a decyzję co do ewentualnej weryfikacji spotkania podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.
  5. Zgodnie z § 8 ust. 14 Regulaminu, „w przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionych zawodników drużynie przeciwnej przyznaje się walkower”.

Powyższa interpretacja została przyjęta przez Prezydium Zarządu MZPN uchwałą z dnia 15.10.2020 nr 47/P/20 podjętą w trybie obiegowym.

W imieniu Prezydium Zarządu MZPN – Prezes Zarządu MZPN

Ryszard Niemiec