KOMUNIKAT SPECJALNY KOMISJI GIER WS. PRZEKŁADANIA TERMINÓW MECZY NAJBLIŻSZEJ KOLEJKI

KOMISJA GIER PPN WIELICZKA INFORMUJE:

Przełożenie terminów meczy z najbliższej kolejki 2-3.04.2022 r.

Komisja Gier Podokręgu Piłki Nożnej Wieliczka informuje, że z uwagi na trudne warunki atmosferyczne przedstawiciele dwóch klubów mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu. W przypadku braku porozumienia o przydatności murawy decyduje sędzia.

W tym celu gospodarz wpisuje w Extranecie propozycje nowego terminu, a gość to potwierdza. Wówczas organ prowadzący ma możliwość jednym kliknięciem zaakceptować propozycję, a zainteresowani – w tym sędziowie – otrzymują informacje  sms-em.

Nie ma możliwości zgłaszania przełożeń za pośrednictwem e-maili ze względów logistycznych. Zmiany będą przyjmowane tylko dzisiaj, tj. w piątek do godz. 18:00. Po tym terminie decydował będzie sędzia (w dniu meczu).

Wyciąg z Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022
3. BOISKA
§ 3
7. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, zalegający śnieg) i uzasadnioną potrzebą oszczędzania nawierzchni boisk trawiastych organ prowadzący rozgrywki może wyrazić zgodę na rozegranie meczu mistrzowskiego na boisku ze sztuczną nawierzchnią, posiadającą ważną weryfikację dla danej bądź niższej klasy rozgrywkowej.

  1. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry – obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.

 Podpisano 

Sławomir Ząbek 

 (-) 

Przewodniczący Komisji Gier 

Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej  Komisji Odwoławczej MZPN za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (WG PPN Wieliczka) lub  bezpośrednio do ZKO MZPN z powiadomieniem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia  opublikowania niniejszego orzeczenia, po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr  40/Z/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy  uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej